Koncepce

11 cest k dětskému srdci

Charakteristika školy

Vzdělávací program, podle kterého pracujeme, se nazývá ,,Lanškroun je město mého dětství aneb Dětská království lanškrounská“. Vypracovali jsme jej v souladu s RVP PV a obecně platnými právními předpisy. Vychází z analýzy konkrétních podmínek a možností školy, potřeb našich dětí a požadavků rodičů. Na vypracování se podílel celý učitelský sbor. Uplatňujeme individuální přístup k dítěti, jeho potřebám a vývojovým fázím. Snažíme se, aby děti získávaly zkušenosti prostřednictvím prožitkového učení, trávily hodně času venku na zahradě či jinde v přírodě. Aby měly dostatek času na neorganizovanou hru, ale zároveň pro ně vytváříme prostředí, kde jsou daná pravidla, řád a kde se děti mohou rozvíjet. Vedeme děti k naslouchání vlastnímu tělu a umět ho vnímat. Stejně jako se mění příroda během roku i dítě na sobě pozoruje změny, učí se je vnímat všemi smysly. Motivujeme děti k rozmanitým aktivitám, které podněcují dětskou kreativitu. Tvořivé uplatňování vlastních zkušeností, prožívání, hledání, experimentování a citové formování individuální osobnosti dítěte při objevování světa jsou zcela zásadními aspekty tohoto programu. Hlavním cílem takového přístupu je zajistit, aby do základní školy odcházely děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a s širokou slovní zásobou, schopné spolupracovat, umět se vyrovnat s možným neúspěchem, dokázat pomoci druhému. Umocňujeme v dětech pocit sounáležitosti a pevných vztahů k rodnému městu i k lidem v něm žijícím, vedeme děti k zodpovědnosti, k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke zdravému patriotismu a lásce k rodné řeči. Rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí tak, aby uměly vyjádřit souhlas, ale také nesouhlas. Aby uměly samy řešit situace, do kterých se dostanou nebo si dokázaly říci o pomoc. Dokázat najít řešení i na nepříjemné situace, se kterými se dítě potká. Posilujeme děti ve zdokonalování se v návycích sebeobsluhy s postupným zapojováním do všech činností. Naší filozofií je Láska k dětem, snažíme se vyvářet dobré podmínky pro spokojené a radostné dítě.         

Chceme do mateřské školy zvát zajímavé lidi, kteří mají co dětem předat, díky svému postoji k životu, profesi Např.  lidé pracující se zvířaty, sokolníka  s dravci, včelaře,cvičitele psů na canisterapii , muzikoterapii, zdravotníky a další profese, které budou pro děti zajímavé i netradiční.

Základní vize

Psychosociální podmínky

Cíle není možné naplnit bez sledování dlouhodobého záměru naší vzdělávací a tvůrčí činnosti. Naším je , aby již při vstupu do budovy, rodič, dítě cítilo přátelské a respektující prostředí, což znamená mimo jiné podporovat vybudovanou vnitřní kulturu, stojící na sdílených etických hodnotách. Stěžejním tématem je uplatnění dosavadních dlouholetých zkušeností a podpora autenticity naší mateřské školy, která by měla zůstat mateřskou školou rodinného typu. Jednou z největších priorit je v tomto ohledu právě přátelské prostředí všech našich zaměstnanců, které vnáší do naší mateřské školy atmosféru pohody, radosti i lásky k dětem .a zajišťuje mnohostranné a přiměřené podněty k rozvoji osobnosti. Soustavná práce našich pedagogů vede k podpoření tělesného rozvoje, osobní spokojenosti, pohody a zdraví dětí. Takový přístup napomáhá dětem chápat okolní svět, vede je k samostatnosti, k pocitu bezpečí, k možnosti se vyjádřit a obhájit svůj názor, vede dětí k tomu, aby své problémy dokázaly pojmenovat a také řešit samy. Aby chápaly, že nemusí být každý „kamarád“ ,ale důležité je chovat se k němu ohleduplně a slušně.
Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat. Víme, že každé dítě potřebuje jiný čas na přijmutí „nového“. Přejeme si, aby prostředí naší mateřské školy přijaly nové děti jako prostředí bezpečí

Co bychom byli rádi, aby zde děti v mateřské škole našly

Kam ještě směřovat

  1. Žádoucí inovaci je zvýšení informovanosti a systematická prezentace mateřské školy směrem k veřejnosti tak, aby například i potenciální partneři a jiné vzdělávací instituce měli konkrétní představu, jakou formou v naší mateřské škole vzdělávání probíhá. Takovou prezentaci je třeba připravit v širokém rozsahu, aby nebyly zprostředkovány pouze obecné poznatky o škole a informace z webových stránek. Velký přesah budou v tomto ohledu mít například  osobní setkání s  osobami a institucemi, kterým budou představeny podrobněji formy naší práce. Takový přístup usnadní další kooperaci a pomůže také k sledování a ověřování oborových trendů. V neposlední řadě umožní vytvořit důležitou informační a komunikační platformou v této oblasti ve městě i regionu.
  2. Podporovat dobrovolné iniciativy rodičů/prarodičů a posílit otevřenost mateřské školy vůči nim
    Nabídka workshopů pro rodiče nazvané :“Pod pokličkou“, kde mohou poznat na vlastní kůži, co je obsahem vzdělávání v mateřské škole. Nabídka ze strany rodičů na zážitkové výlety, zapojení se dle zájmu. Být partnerem naší mateřské školy a nás, nikoliv jen zákonným zástupcem dítěte, který přivádí a odvádí své dítě.

Zahrada

Nadále patří mezi prioritu budoucího rozvoje mateřské školy realizace zahrady.
Zahrady rodinného typu, kde by děti získávaly informace díky prožitkovému učení, nikoliv zprostředkovaně. Vzdělávání by mohlo být více přeneseno do „zahrady“. Chtěli bychom zde vybudovat výukový altán, „hrací část“ s velkým dominantní pískovištěm pro všechny království, cestičky propojené s hřištěm s možností užití odrážedel. Dále by zde byla pracovní část, kde by se děti zapojily do výsadky ovocných stromů , zeleniny a bylinek a následně o vše společně pečovaly. Plody bychom využívaly ke spotřebě v školní kuchyni. Na obnovu zahrady čekáme již mnoho let. Ustoupili jsme již z původní vypracované studie. Nyní čekáme, zda bude vytvořen projekt dle našich záměrů a požadavků a tento projekt uskutečněn nejen na papíře.
Velkou hodnotu zahradě naší mateřské školy přináší umístění školy v zahradě, která dodnes zahrnuje celou řadů cenných vzrostlých krásných stromů. Tuto hodnotu chceme zahradě zachovat.

Konkretizace jednotlivých oblastí rozvoje

Materiálně technické podmínky

Zřizovatelem Mateřské škola Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí  je Město Lanškroun. Dle zřizovací listiny je příspěvkovou organizací a její hlavní činností je:

  1. Mateřská škola, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem dle zákona  č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  2. Zařízení školního stravování (školní jídelna)

Naším záměrem je, aby se budova mateřské školy nadále zvelebovala. Postupně chceme uspořádat třídy tak, aby byly vytvořeny koutky pro děti- tvoření, malování, relaxační, poznávací atd. s určitými pravidly. Zavádíme „putování hraček“ z důvodu přemíra her a stavebnic na třídách. Některé hry budou uloženy v půdních prostorech a budou se během roku vyměňovat. Věříme, že se takto zkvalitní hra. Děti nebudou přesyceny plnými skříněmi hraček. Chtěli bychom docílit toho, aby si děti uměly hrát s otevřenými hračkami. Aby hra byla svobodná, která by rozvíjela fantazii a představivost. Aby se stala hrou, která přináší uspokojení, kouzlo, nadšení, je bohatá a hlavně svobodná, kdy se dítě umí zabavit i samo.

Dle finančních možností bychom i nadále chtěli obnovovat, zlepšovat a modernizovat prostředí mateřské školy. Postupné zakoupení nový stolků do tříd., židle, aby každé dítě mělo své místo pro společnou práci. Doplnit jednu třídu (zadní)  o úložné skříně pro pomůcky pro učitelky i pro hračky dětí. Interiér budeme nadále výtvarně sjednocovat, stejně tak exteriér. Didaktické pomůcky doplňujeme průběžně. Snažíme se o lepší zařazení interaktivní tabule do vzdělávání.  Dojde k proškolení učitelek na práci s interaktivní tabulí v programu smart. Na třídách bychom chtěli doplnit knihovničky kvalitními dětskými knížkami s volným přístupem dětí- koutky.  Stejně tak doplňovat učitelskou knihovnu. Více se zaměřujeme na doplňování a rozšiřování  již osvědčených stavebnic.  Nezapomínáme ani na vybavení na zahradu- hračky, sportovní náčiní. Vše bude realizováno dle priorit školy. Velkým přínosem je spolupráce  se společenstvím firem Lanškrounska, které  nám darovalo stavebnice na podporu polytechniky u dětí. Využíváme i sponzorských darů od rodičů.

Finanční podmínky

Mateřská škola získává finanční prostředky ze státního rozpočtu. (škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení), dále pak získává finance od zřizovatele. Naší snahou bude získávat i další zdroje financování školy, jako jsou grantové programy MŠMT, projekty , sponzorské dary apod.

Oblast personální

V současnosti má škola 14 zaměstnanců, z toho 9 učitelů, 1 asistent pedagoga , zde se počet mění dle potřeb školy  a 4 provozní zaměstnanci.
Učitelský sbor je plně kvalifikovaný, schopen navzájem se podpořit, tvořit a plánovat společně, spolupracovat, vzájemně si pomoci a inspirovat se. Náš kolektiv řadíme na přední místo silných stránek naší mateřské školy. 

Koncepční záměry v oblasti personální

Podpora další spolupráce s MŠ

Nadále pokračovat ve spolupráci mezi mateřskou školou a institucemi PPP Ústí nad Orlicí, SPC Kamínek Ústí nad Orlicí, dále s RC Dětský svět Lanškroun, kde získáváme zpětné vazby na práci učitele mateřské školy z řad osob, které nepracují ve stejném oboru. Za což jsme rády. Spolupráce se základními školami- ZŠ Dobrovského (využití polytechnického centra), ZŠ A. Jiráska- využití dopravního hřiště v dopravním projektu

Co zachovat , na co navázat  a co vnést nového do výchovně vzdělávací práce naší MŠ

V mateřské škole máme již tradiční a velmi pěkné projekty k rozvíjení mezigeneračních vztahů, které chceme zachovat. Změna zde ale nastane. Při vyhodnocení projektů se pedagogický sbor dohodl, že projekty nebudou realizovány každý rok.  Důvodem je, aby nedocházelo k přesycen rodin akcemi, přetížení pedagogů i ostatních zaměstnanců. Každoročně  se uskutečnění pouze celoroční projekt Knoflíkový trh, kterého součástí je i  loučení s předškoláčky a setkávání se s rodinami, dětmi, které již nenavštěvují naší mateřskou školu, ale stále se k nám vrací. Což nás velmi těší.
 Další projekty, jako jsou: „Táto, dědo, uvidíme, co si spolu postavíme“- pro rozvoj vztahů dítě a mužské vzory s rozvíjením polytechnického vzdělávání, projekt „Babídědování“, kde jde o propojení dětí a prarodičů u nás ve školce,  projekt: „Pojďme si hrát“, pro všechny rodinné příslušníky a nově projekt „Kavárna pro maminky“, pro děti a jejich maminky. 
Půdní prostory prozatím využíváme k ukládání materiálů, pomůcek. Bohužel nelze z bezpečnostních důvodů využít tyto prostory např. na ložnice, herny, což bylo naší vizí.

Je mnoho vizí a představ

Je mnoho vizí a představ, které lze určitě zrealizovat, ovšem jedině s fungujícím kolektivem, dobrou spoluprací s rodiči , popřípadě se zřizovatelem. Uvědomujeme si ale, že nejdůležitější je, jak se dítě u nás a s námi cítí. Jaké vazby zde vytváří, co si odtud odnese. Moc bychom si přály, aby při vzpomínce na mateřskou školu naskočily dětem i v dospělosti milé vzpomínky a ne opačné.